تصاویر و عکس های قبل و بعد پیوند و کاشت مو بیماران کلینیک

عکس های قبل و بعد از عمل پیوند مو در کلینیک ایران مو

تصاویر بیمارانی که در کلینیک ایران مو عمل پیوند , ترمیم و کاشت مو انجام داده اند.

تصاویر قبل و بعد از عمل پیوند مو + اهداف و دستاوردهای کلینیک ایران مو